Lapsevanemale

Head lapsevanemad!

Elva Vallavalitsus pöördub teie poole kahe teadaandega.

1)      Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Elva Vallavalitsus võttis 20. novembri 2018 istungil vastu koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2019. Määrus reguleerib Elva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist. Lasteasutuse all mõeldakse nii lasteaedu, eralasteaedu kui -hoide.

Määruse järgi hakatakse Elva vallas pidama ühtset lasteaia järjekorda. Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa. Elva valla teeninduspiirkonnad on Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ja ülejäänud Elva vald. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Avaldusi saavad siiski teha ka isikud, kes ei ole valda sisse registreeritud.

Laste üle hakatakse arvestust pidama Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. ARNO süsteemi kantakse kõik seni Elva Vallavalitsusele ja Elva valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused ning laste andmed, kes praegu valla lasteaiakohti kasutavad. Edaspidi saab esitada lasteaia koha taotlemise avaldusi ARNO süsteemis, samuti saab süsteemis avaldusi muuta ja tagasi võtta. Kui soovite lasteaiakoha kasutamise lõpetada, siis alates 1. jaanuarist on võimalik seda teha ARNO süsteemi kaudu.

Uuel kevadel komplekteerib lasteaiarühmad ARNO ning lasteaiakoha pakkumine tehakse läbi süsteemi, andes sellest lapsevanemale märku e-posti teel. Palume 2019. aasta alguses kõigil lastevanematel, kelle laps käib valla lasteasutuses või kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Elva Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, ARNO süsteemi sisse logida ning avalduse olemasolu või lapse andmed üle kontrollida. Kõigil lastevanematel, kel on plaanis uuel aastal lasteaiakoha avaldus esitada, palume seda teha ARNO süsteemis.

ARNO süsteemi veebileht on alates 1.01.2019 leitav Elva valla veebilehelt elva.ee/lasteaiakohad. Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra määrus on samal veebiaadressil juba kättesaadav.

2)      Lasteaia osalustasude hind alates 1. jaanuarist 2019

2018. aasta mais võttis vallavolikogu vastu määruse „Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“. Määrusega kehtestati Elva valla munitsipaal- ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla poolt pakutavate kohtade lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema poolt kaetava osa määr ehk osalustasu, osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmise soodustused.

Elva valla lasteasutuste teeninduspiirkonnad on jaotatud asustusüksuste järgi laias laastus kaheks – Elva linn ja seda ümbritsevad külad ning ülejäänud Elva valla külad ja alevikud. Samal alusel eristatakse ka osalustasu. Esimene kohatasu tõus on planeeritud 1. jaanuarist 2019. Eesmärk on läbi hinnapoliitika toetada kõiki Elva valla kodulähedasi lasteaedasid ning vähendada survet linna lasteaedadele. Valla poolt pakutavate eralasteaedade või -hoidude kohtade eest maksab lapsevanem sama suurt osalustasu, mis on kehtestatud selles piirkonnas.

Elva valla eesmärk on pakkuda kõikides valla lasteaedades kvaliteetset teenust, see tähendab professionaalset ja motiveeritud personali, kaasaegset õpikeskkonda ning piisavalt vahendeid õppe- ja mängutegevuste läbiviimiseks. Vaatamata sellele, et püüame lasteaia osalustasu tõsta tasapisi, võib see tekitada peredele raskusi. Sellisel juhul soovitame pöörduda valla sotsiaal- ja terviseosakonna poole, kus vaadatakse iga olukorda juhtumipõhiselt. Määrus annab vallavalitsusele erandkorras võimaluse vanema põhjendatud taotluse alusel teatud tähtajaks vabastada vanem osalustasu maksmisest või vähendada osalustasu määra.

Lasteaiakohatasu tõuseb järgneva kolme aasta jooksul all oleva tabeli alusel.

Lasteaedvanema osalus  hetkelvanema osalus 01.01.2019vanema osalus 01.01.2020vanema osalus 01.01.2021vanema osalus 01.09.2021
Õnneseen40 €**45 €*
Murumuna40 €**45 €*
Järve40 €**45 €*
Aakre6 €15 €20 €25 €30 €
Konguta20 €25 €30 €**
Puhja15 €20 €25 €30 €*
Rannu19 €25 €30 €**
Rõngu (sh Hellenurme rühmad)16 €20 €25 €30 €*
Valguta16 €20 €25 €30 €*