Õppe- ja kasvatustegevus

1.      Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, hoiakutes, oskustes, teadmistes jms, ning nendevahelistes seostes. Laps õpib vaatlemise, uurimise, matkimise, suhtlemise, katsetamise, mängu, harjutamise jms. kaudu.

 Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, hoiakutes, oskustes, teadmistes jms, ning nendevahelistes seostes. Laps õpib vaatlemise, uurimise, matkimise, suhtlemise, katsetamise, mängu, harjutamise jms. kaudu.

2.      Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on lapse arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.

3.      Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

4.      Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikust:

  • hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
  • kavandada oma tegevust, teha valikuid;
  • seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
  • arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
  • kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
  • tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

Lasteaia õppekavas on kirjeldatud  õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega, koostöö lapsevanematega. Õpetatav materjal esitatakse õppekavas valdkondade viisi ning valdkonnad on alljärgnevad:

mina ja keskkond: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; väärtustab Eesti rahvakultuurile omaseid traditsioone; väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Valdkonna Mina ja keskkond sisu: sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine; looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele; tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine turvavarustus, virtuaalkeskkond.

keel ja kõne: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: tuleb toime igapäevases suhtlemises: kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused. Valdkonna Keel ja kõne sisu: keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

eesti keel kui teine keel: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu; soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega; tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest; kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises. Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu: kuulamine; kõnelemine; Eesti kultuuri tutvustamine.

matemaatika: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki; järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal; tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma päevategevusi; mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid; tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid; näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes. Valdkonna Matemaatika sisu: hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine; suurused ja mõõtmine;  geomeetrilised kujundid.

kunst: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid; kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. Valdkonna Kunst sisu: kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.

muusika: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest; suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu; suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi. Valdkonna Muusika sisu: laulmine; muusika kuulamine; muusikalis-rütmiline liikumine; pillimäng.

liikumine: õppe- ja kasvatuseesmärgiks on, et laps: tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu; suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel; tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas; mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele; järgib esmaseid hügieeni ja ohutusnõudeid. Valdkonna Liikumine sisu: kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen; põhiliikumised; liikumismängud; erinevad spordialad; tants ja rütmika.